ಮುಖಪುಟ
Swimming fish

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅರ್ಜಿಗಳು


(TBF and SWF Formats)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಅರ್ಜಿ 

 (KGID, GPF, GIS Related Formats) ಹೊಸ ಕೆಜಿಐಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಜಿ   


ಕೆಜಿಐಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಜಿಎನ್ಪಿಎಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳು 

PRAN ನೋಂದಣಿ ಫಾರ್ಮ್ – ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಎಫ್

PRAN ತಿದ್ದುಪಡಿ ಫಾರ್ಮ್ – ಅನುಬಂಧ

ರಜೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಜಿಗಳು


ಸಿಎಲ್ / ಆರ್ಹೆಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ (CL/RH Format)

ಇಎಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವರೂಪ (EL Application Format)ಇತರ ಸೇವೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಎನ್  ಅರ್ಜಿಗಳು (SFN Format)

SATS online TC ಯ ಮಾದರಿ

ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಶಿಶುಪಾಲನ ರಜೆ

ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಬಿಡುವಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ ಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

Maternity benifit act 1961

ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕಕರಿಗೆ ಸದರಿ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಂಧರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ


ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯ ಆದೇಶ

ದತ್ತು ಮಗು ರಜೆ

ನಾಡ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
KGID ವಿಮೆಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಮೂನೆ.
KGID ವಿಮಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಅರ್ಜಿ.

NEW UPDATES JOIN WITH US 👇👇