ಮುಖಪುಟ
Swimming fish

ಮಾದರಿ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳುಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
===============================
ಮಾಹಿತಿ ಕೃಪೆ :whats app & social Groups

And ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರ- ಅಂಜು ಸರ್ ಸಕಲೇಶಪುರ.

  ಶಾಲಾ ಸಂಘಗಳು 2021-22
ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ (SAP) 2020-201
ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯೋಜನ 2020-21
ಶಾಲಾ ಸಂಘಗಳು 2020-21
ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 2020-21
ಶಾಲಾ ಪಂಚಾಂಗ 2020-21
ಶಾಲಾ ತರಗತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2020-21
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2020-21
ನಲಿಕಲಿ ಪಾಠಹಂಚಿಕೆ 2020-21
SDP (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) 2020-21
ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ (SAP) 2020-201
ಹತ್ತು (10) ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ
ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ (SAP) 2020-201
👉 ಶಾಲಾ ತರಗತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2020-21

ಶಾಲಾ ಪಂಚಾಂಗ 2019-2020 pdf
 ಶಾಲಾ ಪಂಚಾಂಗ 2019-2020 pdf
 2019-20 ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ (SAP)
ಸ್ಯಾಪ್ 2019-20 ಅಂಜು
 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಸಂಘಗಳು
ಶಾಲಾ ಸಂಘಗಳು ಅಂಜು 2019-20
 2019-2020 4-7 ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಹಂಚಿಕೆ
2019-2020 ಶಾಲಾ ತರಗತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಶಾಲಾ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂಜು 2019-20
ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಜು 2019-20
 2019-2020ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
 2019-2020. 20 ಅಂಶಗಳ_ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ_ಪಟ್ಟಿ
 ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿ.ಯೋ 2 ಅಂಜು 2019-20
 2019-20_school_devleopment_plan_(SDP)
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಥಾ ಯೋಜನೆ
ಸಂಸ್ಥಾ ಯೋಜನೆ ಅಂಜು 2019-20
2019-20 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
2019-20 ಹತ್ತು (10) ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ
2019-20 10 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಜು
ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ತರಗತಿವಾರು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು .
ಸೇತುಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ click here
ಮಾಹಿತಿ ಕೃಪೆ: ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರ- ಅಂಜು ಸರ್ ಸಕಲೇಶಪುರ.
 2018-2019 ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು click here
 ಶಾಲಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2018-2019
2018-19 ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SDP)
2018-19 ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ (SAP)
2018-19 ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2018-19
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಥಾ ಯೋಜನೆ
ಶಾಲಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಶಾಲಾ ಪಂಚಾಂಗ 2018-2019 pdf
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಸಂಘಗಳು
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
20 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ
  ಹತ್ತು (10) ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ

ಶಾಲಾ ಪಂಚಾಂಗ 2018-2019.docx
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಥಾ ಯೋಜನೆ.docx

NEW UPDATES JOIN WITH US 👇👇